Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Właściwie opracowana instrukcja przeciwpożarowa nie tylko spełnia prawne wymogi eksploatacji budynków, ale też zapewnia bezpieczeństwo użytkowników oraz jest zgodna z wymogami firm ubezpieczeniowych. Pomagamy w dopełnieniu formalności adekwatnie do potrzeb użytkowych i obowiązujących przepisów.

Zgodnie z wymogami norm prawnych stosowanie instrukcji przeciwpożarowych jest obowiązkowe zarówno w obiektach przemysłowych, takich jak zabudowania zagrożone strefą wybuchu, jak i w obiektach użyteczności publicznej, w tym na przykład szkołach, bankach i w większości budynków, których kubatura przekracza 1000m3.

Zgodnie z ustawą (Dz.U. nr 81 poz. 351) wszystkie czynności związane z ochroną przeciwpożarową powinny być realizowane przez osoby spełniające nakazane prawem uwarunkowania lub posiadające kwalifikacje nabyte w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Oferujemy

 • Ogólną instrukcję przeciwpożarową w wersji polskiej i w j. angielskim,

 • Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru,

 • Instrukcję ppoż dla garaży i warsztatów samochodowych, lakierni, warsztatów mechanicznych,

 • Instrukcję ppoż dla pomieszczeń biurowych,

 • Instrukcję dla stacji paliw,

 • Instrukcję dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

 • Instrukcję dotyczącą wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,

 • Instrukcje dla magazynów składujących niebezpieczne towary,

 • Instrukcje dla magazynów bez stref zagrożenia wybuchem,

 • Instrukcję dot. postępowania w sytuacji zagrożeń chemicznych, ekologicznych,

 • Ogólne instrukcje dla placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola, domy dziecka),

 • Instrukcje przeciwpożarowe na terenie placów budowy.

Oferowane przez nas instrukcje nie tylko spełniają wymogi prawne, ale też są wyjątkowo przejrzyste i łatwe do zrozumienia, co znacząco podnosi jakość zabezpieczenia ppoz. Służymy pełnym wsparciem w procesie wdrażania norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zaufani Partnerzy Niezapalnych