Natryskowe tynki akustyczne

Systemy Alarmu Pożarowego SAP od doświadczonych ekspertów przeciwpożarowych

System natryskowy mcr Tecwool F przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji obiektów budownictwa ogólnego lądowego. Należy do grupy tzw. ogniochronnych natrysków lekkich, czyli posiadających małą gęstość masy natryskowej. Zaprawa mcr Tecwool F zaaplikowana na konstrukcję działa ogniochronnie, ale też dźwiękochłonnie – może być z powodzeniem stosowana jako tynk akustyczny, zdolny do rozpraszania dźwięku i ograniczania odbić energii dźwiękowej od powierzchni zabezpieczanych przegród. Zastosowanie w pomieszczeniu tynku mcr Tecwool F powoduje pochłanianie fal dźwiękowych, redukcję pogłosu i zdecydowaną poprawę komfortu akustycznego.

Maksymalne wartości czasu pogłosu w odniesieniu do różnego rodzaju pomieszczeń zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IX powołujący się na Polską Normę PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: „Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”). W Rozporządzeniu zawarto również wymagania dotyczące minimalnej chłonności akustycznej.

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 nie dotyczy wnętrz o akustyce kwalifikowanej, które wymagają indywidualnych wyliczeń (np. sale koncertowe lub teatralne), lecz zwykłych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, gdzie dobra akustyka warunkuje komfort ich użytkowania. Spełnienie wymagań normy w większości wypadków ma za zadanie poprawę funkcjonowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i/lub systemów nagłaśniających tam, gdzie jest to wymagane.

Izolacje akustyczne są projektowane i stosowane przykładowo w:

 • obiektach oświatowych (korytarze, klatki schodowe, czytelnie, biblioteki),

 • obiektach sportowych (sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny, parki wodne, garaże podziemne),

 • obiektach biurowych (sale konferencyjne, pokoje biurowe lub inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu, garaże podziemne)

 • obiektach służby zdrowia (poczekalnie, korytarze, gabinety, klatki schodowe),

 • innych obiektach użyteczności publicznej (atria, hole, terminale, galerie wystawowe, wielokondygnacyjne garaże podziemne)

Dokumenty dopuszczające:

 • Europejska Ocena Techniczna ITeC ETA 11/0185

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1220-CPR-1110

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TW-01

 • Raporty z badań akustycznych ITB: LZF02-00990/15/R179NZF oraz LZF00-01434/19/Z00NZF

Cechy systemu natryskowych tynków akustycznych:

 • wysoka izolacyjność termiczna

 • wysoka trwałość

 • szybka i prosta w wykonaniu aplikacja

 • obojętny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia

 • odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby

 • szczelny – zapewnia idealne pokrycie

Właściwości fizyko-mechaniczne zaprawy:

Tynk akustyczny mcr Tecwool F jest całkowicie niepalny, posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1 według EN 13501-1 i jednocześnie podnosi odporność ogniową zabezpieczanych elementów budowlanych.

Stała kontrola jakości podczas procesu produkcji mieszanki mcr Tecwool F gwarantuje zachowanie odpowiednich właściwości fizycznych i mechanicznych zapewniających właściwości akustyczne.

Dźwiękochłonność systemu mcr Tecwool F została przebadana w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005. Grubość tynku wpływa bezpośrednio na absorpcję akustyczną. Im większa grubość, tym lepsze pochłanianie dźwięku. Współczynnik pochłaniania dźwięku określa stopień pochłaniania dźwięku przez materiał. Przykładowo wartość 0,9 oznacza, że 90% energii fali akustycznej jest przez dany materiał pochłaniane.

Tabela 1 – Współczynniki pochłaniania dźwięku w zależności od częstotliwości fali dźwiękowej i grubości zaprawy dźwiękochłonnej mcr Tecwool F

α W – wskaźnik pochłaniania dźwięku, będący jednoliczbową wielkością, określany na podstawie charakterystyki praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku (zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999)

Wykres 1. Współczynniki pochłaniania dźwięku w zależności od częstotliwości fali dźwiękowej i grubości zaprawy dźwiękochłonnej mcr Tecwool F

α W – wskaźnik pochłaniania dźwięku, będący jednoliczbową wielkością, określany na podstawie charakterystyki praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku (zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999)

Technologia wykonywania izolacji akustycznej

 • Przed aplikacją masy mcr Tecwool F elementy, na których wykonana ma być izolacja akustyczna, muszą zostać oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy – z wszystkiego, co może osłabić adhezję.

 • Gotową zaprawę należy nakładać niezwłocznie po zwilżeniu izolowanego akustycznie elementu dla zapewnienia możliwie najlepszej przyczepności do podłoża.

 • Masę nakłada się warstwami, aż do osiągnięcia docelowej wymaganej grubości całkowitej.

 • Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do izolowanej akustycznie powierzchni, utrzymując odległość dyszy od powierzchni około 500-600 mm.

 • Po naniesieniu docelowej grubości izolacji akustycznej należy zwilżyć ją wodą w celu zwiększenia jej twardości. Dodatkowa ingerencja w nałożoną izolację w postaci rolowania, wałkowania czy barwienia może mieć negatywny wpływ na parametry akustyczne.

 • Docelowa struktura baranka może być wykonana w wersji drobno- lub gruboziarnistej.

 • Izolacja może być nakładana jako natrysk ciągły na całej zabezpieczanej powierzchni lub w postaci wytyczonych na niej pól.

Zaprawa mcr Tecwool F dostarczana jest w postaci sproszkowanej, w workach po 25 kg.

Do wykonania izolacji akustycznej wykorzystuje się specjalistyczne maszyny natryskowe. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika takiej maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do specjalnej dyszy natryskowej, w której następuje jej połączenie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie osobnym przewodem.

Niezawodne Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP

Zaufani Partnerzy Niezapalnych