Przygotowanie dokumentacji wykonawczej zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stropów wzmacnianych taśmami kompozytowymi SIKA CARBODUR S512

Dokumentacja wykonawcza zabezpieczenia ppoż konstrukcji stropów wzmacnianych taśmami kompozytowymi SIKA CARBODUR S512

Więcej szczegółów na temat realizacji

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja wykonawcza zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stropów wzmacnianych taśmami kompozytowymi SIKA CARBODUR S512,

 • określenie wymaganej grubości warstwy ogniochronnej przy wymaganej klasie odporności R120,
 • opis sposobu wykonania zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowej.

2. Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu uzyskania odporności ogniowej R120 konstrukcji żelbetowej stropów wzmacnianych taśmami kompozytowymi przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr Tecwool F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-11/0185 oraz raportem z badań ogniowych Tecnalia 27796-1 z dnia 8 czerwca 2011r.

Występujące stropy żelbetowe zostały dodatkowo wzmocnione taśmami kompozytowymi, które tworząc jedną całość z przegroda także podlegają zabezpieczeniu ogniochronnemu w klasie R120. Dla występujących taśm węglowych zlokalizowanych na poziomie – 1 garażu przyjęto grubości zabezpieczenia zgodnie z raportem z badań ogniowych Tecnalia 27796-1 z dnia 8 czerwca 2011r. Elementem szczepnym będzie klej charakteryzujący się odpornością do temperatury ok +85°C. Zgodnie z raportem z badań ogniowych na 5 próbek nałożono izolację mcr Tecwool F o grubości od 50mm do 60mm. Po upływie 121 minut osiągnięto temperaturę odpowiednio dla 50mm izolacji mcr Tecwool F równą 84,3°C oraz dla 60mm izolacji mcr Tecwool F równą 83,9°C. Analizując osiągnięte wyniki oraz porównując właściwości zastosowanego materiału w postaci taśm węglowych SIKA oraz kleju zastosowanie izolacji mcr TECWOOL F o grubości minimum 60 mm zabezpieczy klej przed utratą swoich parametrów, a zarazem zapewni nośność R120 zabezpieczanym elementom. Dokumentacja została opracowana zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem producenta systemów biernej ochrony przeciwpożarowej. Wykorzystane zostały rozwiązania zawarte w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 11/0185, raporcie z badań ogniowych Tecnalia 27796-1 z dnia 8 czerwca 2011r. – „Filarki węglowe Tecwool”, wraz z wiedzą techniczna producenta, oraz wykonano zgodnie z normą EN13501-2

Poniżej w tabeli podano minimalne grubości izolacji ogniochronnej mcr Tecwool F wg wytycznych.

Nazwa konstrukcji Wymagana klasa odporności ogniowej Dobrana minimalna grubość mcr Tecwool F [mm] Dobrana Tkr
Taśmy/maty węglowe S&P R120 60 84°C

3. Uprawnienia firmy wykonawczej.

Firma wykonująca izolacje ogniochronne w systemie natryskowym mcr Tecwool F według Europejskiej Oceny Technicznej ETA-11/0185 może prowadzić prace jedynie na podstawie uzyskanej Autoryzacji „MERCOR” S.A.

4. Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr Tecwool F

Opis systemu natryskowego mcr Tecwool F:

Zaprawa mcr Tecwool F przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych, elementów żelbetowych, jak również stropów żelbetowych monolitycznych, zespolonych na blasze trapezowej oraz do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych taśm węglowych.

Zaprawa mcr Tecwool F została przebadana i uzyskała dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych, narażonych na działanie pożarów standardowych.

Izolacja ogniochronna mcr Tecwool F zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤495m-1 oraz uzyskanie klas odporności ogniowej od R30 do R240 elementom żelbetowym.

Nie wskazane jest zabezpieczanie elementów konstrukcji narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg).

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-11/0185
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TW-01
 • Certyfikat 1220-CPR-1110

Dane techniczne:

Zaprawa mcr Tecwool F to fabrycznie wyprodukowana mieszanina wełny skalnej, cementu oraz dodatków modyfikujących. Dostarczana jest w postaci sproszkowanej, gotowej do użycia mieszanki.

 

Właściwości fizyko – mechaniczne zaprawy mcr Tecwool F

Klasa reakcji na działanie ognia A1
Odporność ogniowa Patrz tabela 1 i 2
Zawartość i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie zawiera substancji niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą komisji Europejskiej
Izolacyjność akustyczna Patrz tabela 3
Przewodność cieplna Patrz tabela 4
Przenikalność pary wodnej µ  =2,1
Adhezja (przyczepność) Patrz tabela 5
Gęstość pozorna 250+/- 10% kg/m3
Zawartość cząstek stałych (105º) 98,90%
Wygląd zewnętrzny Jednolita szara pasta z lekkim wypełniaczem, bez zbryleń i zanieczyszczeń
kolor szary
Gęstość pozorna związanej mieszanki 351 +/- 10 kg/m3
odporność na zginanie (stwardniała zaprawa) 0,15MPz ( 28 dni)
odporność na ściskanie(stwardniała zaprawa) 0,18 Mpa (28 dni)

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne.

Przygotowanie powierzchni podłoża:

Wszystkie powierzchnie elementów przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania masą mcr Tecwool F powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska oraz powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy – wszystkiego co może osłabić adhezję. Powierzchnia podłoża musi być zgodna lub odporna chemicznie na składniki natrysku (wysokie pH). Bezpośrednio przed aplikacją masy ogniochronnej zabezpieczaną powierzchnię należy zwilżyć wodą dla zapewnienia możliwie najlepszej adhezji.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr Tecwool F:

Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mcr Tecwool F. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane profile zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”.

Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem. Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni. Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mcr Tecwool F powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej. Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3oC.

5. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić. Miejsca dokonywania pomiarów oraz ilość pomiarów reguluje Aprobata Techniczna.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?