Dokumentacja wykonawcza zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej nadbudowy na obiekcie SOR w Olkuszu

Wykonanie projektu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej nadbudowy na obiekcie pogotowia ratunkowego w Olkuszu

Realizacja: wiosna 2021

Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja wykonawcza zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej nadbudowy na obiekcie SOR w Olkuszu, a w szczególności:

 • określenie wymaganej grubości warstwy ogniochronnej przy wymaganej klasie odporności ogniowej R120 dla elementów stalowych,
 • opis sposobu wykonania zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej,

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R120 przyjęto zastosowanie systemu natryskowego mcr TECWOOL F wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Ocena Techniczną ETA-11/0185. Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R120 Tkr=450°C.

Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia masą mcr TECWOOL F na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska. Dla elementów nowych należy zastosować farbę Epirustik 2000 lub inny podkład epoksydowy dwuskładnikowy zaakceptowany przez „MERCOR” S.A. Elementy ocynkowane nie wymagają stosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej.

W przypadku konstrukcji stalowej pomiędzy którą znajdują się szczeliny uniemożliwiające wykonanie natrysku o wymaganej grubości zgodnie z Tabelą nr 1, należy wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną o gęstości minimum 80 kg/m3 na całej jej szerokości. Tak wykonane uszczelnienie należy pokryć zaprawą mcr TECWOOL F o grubości nie mniejszej niż dla zabezpieczanego elementu stalowego scalając zabezpieczenie z natryskiem.

Poniżej w Tabeli nr 1 podano minimalne grubości izolacji ogniochronnej mcr TECWOOL F wg wytycznych.

  Nazwa profilu Wymagana klasa odporności ogniowej Tkr – wg projektu U/A Dobrana minimalna grubość mcr Tecwool F [mm]
Słupy HEB 200 R60 500°C 147 17
Podciągi główne HEB 240 R60 500°C 130 15
HEB 300 R60 500°C 116 14
HEB 280 R60 500°C 124 15
IPE 240 R60 500°C 235 22
Belki usztywniające IPE 240 R60 500°C 235 22
HEB 280 R60 500°C 124 15
Belki montażowe urządzeń IPE 180 R60 500°C 293 24
IPE 120 R60 500°C 364 25
Stężenia attyki RK 100×5 R60 500°C 207 21

Uprawnienia firmy wykonawczej.

Firma wykonująca izolacje ogniochronne w systemie natryskowym mcr TECWOOL F według Europejskiej Oceny Technicznej ETA-11/0185 może prowadzić prace na podstawie uzyskanej Autoryzacji „MERCOR” S.A.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr TECWOOL F

Opis systemu natryskowego mcr TECWOOL F:

Zaprawa mcr TECWOOL F przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych, elementów żelbetowych, jak również stropów żelbetowych monolitycznych, zespolonych na blasze trapezowej oraz do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych taśm węglowych. Zaprawa mcr TECWOOL F została przebadana i uzyskała dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych, narażonych na działanie pożarów standardowych. Izolacja ogniochronna mcr TECWOOLl F zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤495m-1 oraz uzyskanie klas odporności ogniowej od R30 do R240 elementom żelbetowym. Nie wskazane jest zabezpieczanie elementów konstrukcji narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg).

Dokumenty dopuszczające do stosowania:

 • Europejska Ocena Techniczna ETA-11/0185
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TW-01
 • Certyfikat 1220-CPR-1110

Dane techniczne:

Zaprawa mcr TECWOOL F to fabrycznie wyprodukowana mieszanina wełny skalnej, cementu oraz dodatków modyfikujących. Dostarczana jest w postaci sproszkowanej, gotowej do użycia mieszanki.

Właściwości fizyko – mechaniczne zaprawy mcr Tecwool F

Klasa reakcji na działanie ognia A1
Odporność ogniowa Patrz tabela 1 i 2
Zawartość i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie zawiera substancji niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą komisji Europejskiej
Izolacyjność akustyczna Patrz tabela 3
Przewodność cieplna Patrz tabela 4
Przenikalność pary wodnej µ  =2,1
Adhezja (przyczepność) Patrz tabela 5
Gęstość pozorna 250+/- 10% kg/m3
Zawartość cząstek stałych (105º) 98,90%
Wygląd zewnętrzny Jednolita szara pasta z lekkim wypełniaczem, bez zbryleń i zanieczyszczeń
kolor szary
Gęstość pozorna związanej mieszanki 351 +/- 10 kg/m3
odporność na zginanie (stwardniała zaprawa) 0,15MPz ( 28 dni)
odporność na ściskanie(stwardniała zaprawa) 0,18 Mpa (28 dni)

Skuteczność ogniowa – zabezpieczenia elementów stalowych:

Skuteczność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali. Minimalne grubości izolacji ogniochronnej elementów konstrukcji stalowych umożliwiające uzyskanie klas odporności ogniowej R15, R30, R60, R90, R120, R180 i R240 w warunkach pożaru standardowego podano w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-11/0185. Współczynnik masywności przekroju należy wyliczać dla każdego z elementów wchodzących w skład konstrukcji – oddzielnie dla każdego elementu. Wyraża się on stosunkiem U/A [m-1], gdzie:

U – długość nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego elementu [m] A – pole powierzchni przekroju poprzecznego elementu [m2]

Dla innych elementów niż pokazane powyżej należy stosować wzory analogiczne lub dane dostępne w tablicach dla stali.

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne.

Przygotowanie powierzchni podłoża:

Wszystkie powierzchnie elementów przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania masą mcr TECWOOL F powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska oraz powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy – wszystkiego co może osłabić adhezję. Powierzchnia podłoża musi być zgodna lub odporna chemicznie na składniki natrysku (wysokie pH). Bezpośrednio przed aplikacją masy ogniochronnej zabezpieczaną powierzchnię należy zwilżyć wodą dla zapewnienia możliwie najlepszej adhezji.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr TECWOOL F:

Wykonanie izolacji polega na nałożeniu poprzez natrysk, na poszczególne elementy konstrukcji powłoki ogniochronnej mcr TECWOOL F. Po nałożeniu izolacji ogniochronnej zabezpieczane profile zachowują swoje naturalne kształty. Powierzchnia zabezpieczenia ma charakterystyczną fakturę „baranka”.

Natryskiwanie masy ogniochronnej należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego agregatu natryskowego. Sucha masa wsypywana jest do zbiornika maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do dyszy natryskowej, w której następuje mieszanie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie, osobnym przewodem. Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni utrzymując dyszę w odległości około 50-60 cm od powierzchni. Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy ją dodatkowo zwilżyć wodą w celu zwiększenia jej twardości. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy mcr TECWOOL F powstaje izolacja o właściwościach ogniochronnych. Zabezpieczone elementy mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. Do wykonania powłoki dekoracyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy ogniochronnej. Całość prac należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej +3oC.

Zaprawa ogniochronna mcr TECWOOL F zachowuje swoją skuteczność ogniową dopóki jest zachowana jej ciągłość i nie występują ubytki izolacji. Dodatkowo nie ma przeciwskazań do wykonywania dodatkowych osłon dekoracyjnych wykonanej izolacji ogniochronnej lub pokrywania masy ogniochronnej powłokami malarskimi.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić.

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?