Zabezpieczenie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej w Radomiu

Zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej w Radomiu

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R30 przyjęto zastosowanie systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-15/0801.

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych: R30 Tkr=550°C.

Termin i miejsce realizacji, Radom, marzec 2020

Więcej szczegółów na temat realizacji

W celu uzyskania odporności ogniowej konstrukcji stalowej R120 przyjęto zastosowanie systemu płytowego mcr TECBOR wg technologii „MERCOR” S.A. zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-18/1017.

Dla występujących elementów konstrukcji stalowej budynku przyjęto grubości zabezpieczenia uzależnione od temperatury krytycznej oraz wartości U/A poszczególnych elementów stalowych. Przyjęto wartość Tkr wg wytycznych projektu : R120 Tkr=450°C. Wszystkie powierzchnie elementów stalowych przeznaczonych do ogniochronnego zabezpieczenia farbą mcr POLYLACK W oraz płytą mcr TECBOR na obiekcie, powinny posiadać wykonaną powłokę antykorozyjną dostosowaną do kategorii agresywności środowiska.

Dla elementów nowych należy zastosować podkłady epoksydowe lub żywice alkidowe zaakceptowane przez „MERCOR” S.A. Elementy ocynkowane nie wymagają stosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej. W przypadku powłok starych na których ma być aplikowana ogniochronna powłoka pęczniejąca lub natryskowa należy przeprowadzić badanie przyczepności metodą pull-off, wartość uzyskanego parametru przyczepności musi bezwzględnie wynieść minimum 80% wartości aprobatywnej aby dopuścić zastosowaniem systemu firmy „MERCOR” S.A.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr TECBOR

Opis systemu płytowego mcr TECBOR:
Płyty mcr TECBOR przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych. Płyty mcr TECBOR zostały przebadane i uzyskały dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji narażonych na działanie pożarów standardowych. Izolacja ogniochronna mcr TECBOR w układzie wielowarstwowym zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤373m-1 i wysokości elementów do 750mm dla belek oraz do 600mm dla słupów.

Skuteczność ogniowa – zabezpieczenia elementów stalowych:

Skuteczność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości montowanej płyty w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali. Minimalne grubości izolacji ogniochronnej elementów konstrukcji stalowych umożliwiające uzyskanie klas odporności ogniowej R15, R30, R60, R90, R120, R180 i R240 w warunkach pożaru standardowego podano w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-18/1017. Współczynnik masywności przekroju należy wyliczać dla każdego z elementów wchodzących w skład konstrukcji – oddzielnie dla każdego elementu. Wyraża się on stosunkiem U/A [m-1], gdzie:

U – długość nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego elementu [m]

A – pole powierzchni przekroju poprzecznego elementu [m2]

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne.

Wykonanie izolacji ogniochronnej w systemie mcr TECBOR:
Wykonanie izolacji polega na zabudowie elementów stalowych w postaci skrzynki w układzie wielowarstwowym o łącznej grubości izolacji zgodnie z ETA. Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy zachować minimum 250mm przesunięcia. Łączenie płyt odbywa się przy zastosowaniu wkrętów samogwintujących ocynkowanych lub galwanizowanych. Wkręty montowane są w rozstawie maksymalnym co 300mm a ich długość określona jest w zależności od zastosowanej grubości zabudowy. Tabela A.1.1 do ETA 18/1017 określa długość wkrętów. Płyty łączymy doczołowo, a pozostałe przestrzenie należy uzupełnić całkowicie mcr TECBOR JOINT PASTE READY O USE. Nie jest wymagane szpachlowanie płyt.

Technologia wykonania zabezpieczenia ogniochronnego w systemie mcr POLYLACK W

Opis systemu farb pęczniejących mcr POLYLACK W:
Farba pęczniejąca mcr POLYLACK W przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia.

Farba pęczniejąca mcr POLYLACK W została przebadana i uzyskała dopuszczenia do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych narażonych na działanie pożarów standardowych. Izolacja ogniochronna mcr POLYLACK W zapewnia uzyskanie klas odporności ogniowej od R15 do R60 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności do U/A≤467m-1.

Skuteczność ogniowa – zabezpieczenia elementów stalowych:

Skuteczność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej farby w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali. Minimalne grubości izolacji ogniochronnej elementów konstrukcji stalowych umożliwiające uzyskanie klas odporności ogniowej R15, R30, R60 w warunkach pożaru standardowego podano w Europejskiej Ocenie Technicznej nr ETA-15/0801 w odpowiednich tablicach załącznika B-2.

Technologia wykonywania zabezpieczenia ogniochronnego – wytyczne.

Przed aplikacją farb ogniochronnych mcr POLYLACK W zabezpieczane elementy powinny zostać dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy. Kolejno nakładane są poszczególne warstwy systemu:

 • warstwa podkładowa epoksydowa lub alkidowa – gruntująca (grubość powłoki zależna od kategorii korozyjności środowiska)
 • warstwa zasadnicza – pęczniejąca (grubość nanoszonej powłoki zależy od współczynnika masywności przekroju U/A, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali)
 • warstwa nawierzchniowa epoksydowa (grubość i konieczność powłoki zależna od kategorii korozyjności środowiska)

Farby mcr Polylack W mogą być nanoszone na podłoże wałkiem, pędzlem (300-500 μm farby mokrej/warstwę) lub za pomocą maszyny natryskowej (800-1000 μm farby mokrej/warstwę; natrysk hydrodynamiczny – zalecane dysze 0,43-0,53 mm). mcr Polylack W można nakładać bez rozcieńczania lub w rozcieńczeniu po dokładnym wymieszaniu. Zalecany rozcieńczalnik: woda (maks. 3%). Czas schnięcia farby jest zależny od temperatury, wentylacji, wymiany powietrza, stanu wysuszenia warstwy położonej wcześniej. Warstwa nawierzchniowa może być nałożona po 24 godzinach.

Warunki aplikacji: Temperatura powierzchni chronionej powinna się zawierać w przedziale od 5-40°C, przy wilgotności względnej 70% i musi być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Nie zaleca się malowania przy temperaturze otoczenia poniżej 5°C.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów niepodlegających zabezpieczeniu ogniochronnemu

W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanych elementów konstrukcji znajdują się urządzenia, maszyny lub inne elementy niepodlegające zabezpieczeniu, które nie powinny być zabrudzone należy osłonić.

Sprawdź więcej naszych realizacji!

Potrzebujesz podobne rozwiązanie? Napisz lub zadzwoń 604 104 447

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać właściwy system ochrony przeciwpożarowej

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres e-mail *

  Numer telefonu

  Temat zapytania

  Jak możemy Ci pomóc?